Taller de la Paraula en Medicina – Secció Clínica de Barcelona
Curs 2018-19
FORA DE PROTOCOL

En la clínica mèdica quotidiana, els pacients presenten consultes que no s’avenen amb la protocol·lització de la pràctica, ni amb el cos com a organisme.Atenem pacients diuen que volen curar-se però no segueixen el tractament; també escoltem aquells que segueixen el tractament religiosament i no es curen – del dolor, de l’addicció, de la tristesa, de les relacions que no els convenen… -; sabem de pacients que no volen curar-se – per exemple, no volen deixar de fumar – o aquells que no volen prendre cap decisió sobre la seva salut sinó que esperen que decideixi el professional i segueixen el seu criteri; o trobem també els que no poden esperar o altres que no troben el moment de venir… El ventall és ample: hi ha moltes maneres d’entendre la vida, el cos i la salut que fan que qualsevol guia o protocol queda invalidat.

Però es tracta només de punts de vista o hi ha alguna cosa més en joc? Molts d’aquests pacients “saben” quina seria la manera de fer que convindria però en el moment de dur-ho a la pràctica no se’n surten. De vegades el professional sospita que hi ha alguna intencionalitat en joc però coneix el seu pacient i hi confia. Què és aquesta estranya “voluntat” que interfereix en la clínica quotidiana? Com s’hi pot intervenir?

 

PROGRAMA
26 octubre
Presentació del tema: Fora de protocol, la voluntat, el desig
9 novembre
Estudiants de medicina cremats?
14 desembre
La demanda del pacient
18 gener
L’anamnesi: és pot reduir a un conjunt d’escales?
15 febrer
Allò que no es pot registrar
8 març
Incompliment terapèutic: quan el pacient no segueix el protocol
12 abril
La cadira, principal instrument del professional de la salut
17 maig
La persona del professional: l’acte
14 juny
Conclusions i perspectives (i copa de cava)
Informacions
Horari  de 19 a 20,30
Secció Clínica de Barcelona del ICF
C/Santa Perpètua, 10-12 baixos
Telèfon 934121489                     
Inscripció  95 € anuals
http://www.scb-icf.net/es/inscripcion.php#forminscripcio
Acreditació del CCFPS  pendent, habitualment el Taller atorga 2,2 crèdits
Responsables  Carolina Tarrida (coordinadora) y Araceli Teixidó
Taller de la Palabra en Medicina – Sección Clínica de Barcelona
Curso 2018-19
FUERA DE PROTOCOLO
En la clínica médica cotidiana, los pacientes presentan consultas que no se avienen con la protocolización de la práctica, ni con el cuerpo como organismo.
Atendemos a pacientes que dicen querer curarse pero no siguen el tratamiento; también escuchamos a aquellos que siguen religiosamente el tratamiento pero no se curan – del dolor, de la adicción, de la tristeza, de las relaciones que no les convienen… -; sabemos de pacientes que no quieren curarse – por ejemplo, no quieren dejar de fumar – o aquellos que no quieren tomar ninguna decisión sobre su salud si no que esperan que decida el profesional y siguen su criterio; o encontramos también a los que no pueden esperar o a otros que no encuentran el momento de venir… El abanico es amplio: hay muchas maneras de entender la vida, el cuerpo y la salud que hacen que cualquier guía o protocolo quede invalidado.
¿Pero se trata solo de puntos de vista o hay algo más en juego? Muchos de estos pacientes “saben” cuál sería la manera conveniente de hacer, pero en el momento de llevarlo a la práctica no lo consiguen. A veces el profesional sospecha que hay alguna intencionalidad en juego, pero conoce a su paciente y confía en él. Entonces ¿Que es esa extraña “voluntad” que interfiere en la clínica cotidiana? ¿Cómo se puede intervenir en estos puntos?
PROGRAMA
26 octubre
Presentación del tema: Fuera de protocolo, la voluntad, el deseo
9 noviembre
¿Estudiantes de medicina quemados?
4 diciembre
La demanda del paciente
18 enero
¿La anamnesis se puede reducir a un conjunto de escalas?
15 febrero
Lo que no se puede registrar
8 marzo
Incumplimiento terapéutico: cuando el paciente no sigue el protocolo
12 abril
La silla, el principal instrumento del profesional de la salud
17 mayo
La persona del profesional: el acto
14 junio
Conclusiones y perspectivas (y copa de cava)

Informaciones
Horario  de 19 a 20,30
  Sección clínica de Barcelona del ICF
C/Santa Perpetua, 10-12 bajos
                     Teléfono 934121489                     
Inscripción 95 € anuales

http://www.scb-icf.net/es/inscripcion.php#forminscripcio
Acreditación del CCFPS  pendiente, habitualmente el Taller otorga 2,2 créditos

Responsables  Carolina Tarrida (coordinadora) y Araceli Teixidó